§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym INNA-TY.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

1.2. Sklep internetowy INNA-TY.pl (dalej: Inna Ty), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.INNA-TY.pl.

1.3 Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę BE HAPPY Sp. z o.o.

(zwaną dalej: „Sprzedającym”), wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: BE HAPPY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres do zwrotów: Inna Ty, ul. Zespołowa 37/11, 93-414 Łódź, Poland), identyfikującą/cym się numerami NIP: 7282821638, REGON: 368057489.

1.4. Przedmiotem działalności firmy BE HAPPY jest m.in. sprzedaż detaliczna produktów tekstylnych oraz dodatków (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).

1.5. Serwis internetowy INNA-TY.pl umożliwia:
1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w INNA-TY.pl;
1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały rejestracji w serwisie internetowym INNA-TY.pl (zwane dalej: „Kupującymi”). Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

1.6. Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego INNA-TY.pl rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1.7. Do korzystania ze sklepu internetowego INNA-TY.pl, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:
1.7.1. Dostęp do internetu;
1.7.2. Przeglądarka internetowa;
1.7.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego INNA-TY.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego INNA-TY.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z INNA-TY.pl w sposób nieprawidłowy.

1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych,  w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego INNA-TY.pl, w tym przez filtry antyspamowe.

§2. Zamówienia

2.1. Zakupów w sklepie internetowym INNA-TY.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym INNA-TY.pl w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

2.3. Zamówienia w sklepie internetowym INNA-TY.pl można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w pkt.

2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.9 W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:
2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;
2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.

2.9.3 wybranie innego produktu w tej samej cenie w ramach Zamówienia

2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.11. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy §2. Zamówienia rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

§3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.2. do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 98249000050000452081915725
3.2.2. płatność za pośrednictwem serwisu przelewy 24 INNA-TY.pl, dostępnego pod adresem www.INNA-TY.pl;
3.2.3. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;
3.2.4. płatność gotówką lub kartą w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem:

Butik Inna Ty

3.3 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online wskazanych w pkt 3.2.2. jest

Dane Grupy:

PayPro SA

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

DialCom24 Sp. z o.o.

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

§4. Dostawa

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
4.1.1. za pośrednictwem kuriera (9,90 zł przedpłata/ 14,90 zł za pobraniem);
4.1.2. za pośrednictwem Paczkomaty InPost (7,90 zł przedpłata / 12,90 zł za pobraniem);
4.1.3. poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 3.2.4.

4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1.-4.1.4. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

4.3. osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.4., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

§5. Prawo odstąpienia- zwrot towaru

5.1. Konsument  ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.

5.2Prawo odstąpienia może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również jest udostępniany Konsumentowi każdorazowo przed złożeniem Zamówienia) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej: INNA-TY.pl, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 3.2.4. Formularz zwrotu towaru, dostępny również pod tym linkiem: http://inna-ty.pl/formularz_zwrotu_wymiany.pdf, należy załączyć do paczki ze zwracanym towarem.O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego

5.3Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

5.4Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.

5.5. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 3.2.4.

§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

6.1. Sklep internetowy INNA-TY.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych12 oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych , Sklep internetowy INNA-TY.pl starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy INNA-TY.pl sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego INNA-TY.pl. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy INNA-TY.pl informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy INNA-TY.pl jest BE HAPPY Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu.

6.3. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego INNA-TY.pl oraz użytkowników INNA-TY.pl (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

6.7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte. §6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 (dostęp 05.11.2014) 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 25

6.11. Kupujący mają prawo do:
6.11.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych; 
6.11.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
6.11.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych. W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres biuro@inna-ty.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 3.2.4.

6.12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego INNA-TY.pl. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

6.13. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego INNA-TY.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego INNA-TY.pl.

§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego INNA-TY.pl chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.

7.3. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym INNA-TY.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfi kacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

§8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez INNA-TY.pl usług drogą elektroniczną

8.1. W razie świadczenia przez sklep internetowy INNA-TY.pl usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.

8.3. Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego INNA-TY.pl treści o charakterze bezprawnym.

8.4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z INNA-TY.pl i korzystania z danej usługi.

8.5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 3.2.4.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail biuro@inna-ty.pl.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.

8.6. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
8.6.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu internetowego  zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały. 
8.6.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z sklepu internetowego INNA-TY.pl pliki cookies.

8.7. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.7. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

§9. Reklamacje

9.1W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru,  Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

9.2 Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
9.2.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 3.2.4.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 8.5.);
9.2.2. reklamacja powinna zawierać:oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail; oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja; uzasadnienie;swoje żądanie;
9.2.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.6.1. i 8.6.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;
9.2.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

9.4Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

9.5Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

9.6Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

§10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.

10.2. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt.

10.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie. 10.3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej: Q-AND-P.pll wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego INNA-TY.pl i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.

10.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

10.5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

10.6. Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego INNA-TY.pl mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej: INNA-TY.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.

 


  • ul. Zespołowa 37/11, 93-414 Łódź
  • +48 727 922 765
  • sklep@inna-ty.pl
  • Odpowiadamy: 10:00 - 18:00 Pon - Pt

© 2018 Inna Ty.

All Rights Reserved.